Procedura de inscriere in ARO CLUB ROMANIA

Home / Procedura de inscriere in ARO CLUB ROMANIA

Condițiile care trebuiesc îndeplinite de un solicitant în vederea dobândirii calității de membru al asociației ARO Club România sunt următoarele:

 • completarea corespunzătoare si transmiterea cererii prevăzute în partea de jos a paginii
 • plata cotizației anuale.

Suplimentar, vor trebui îndeplinite următoarele:

 • un stagiu de minim un an ca simpatizant al ARO Club România;
 • participarea la minim trei acțiuni ale Clubului;
 • recomandare scrisă din partea unuia dintre membri cu drepturi depline.
  Aceste conditii vor trebui indeplinite cumulativ.

Prin excepție, vor putea fi admisi membri noi, fără îndeplinirea uneia sau a mai multora dintre
condițiile suplimentare descrise mai sus, dar numai prin votul, exprimat în Adunarea Generala, a doua treimi dintre membri cu drepturi depline ai asociației.
Statutul de simpatizant ARO Club România poate fi dobândit de către orice persoană care completează corespunzător si transmite o cerere în acest sens (anxată mai jos), cu condiția ca, înainte de depunerea acesteia să nu fi realizat activități sau acțiuni care pot dăuna imaginii Asociatiei, care sunt contrare cu deciziile Asociației, care ar putea duce la neîndeplinirea scopurilor si intereselor acesteia sau să nu fi realizat activități sau acțiuni defăimătoare la adresa Asociației sau a unui membru al acesteia.

 

Dobândirea calității de membru al ARO Club România si menținerea acesteia se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:
 1. Solicitantul completează si transmite către ARO Club România cererea prevăzută în partea de jos a paginii acesteia, însoțită de o copie a documentului de identitate, două fotografii color 3 x 4 cm si
  recomandarea unei persoane care este, deja, membră a asociației.
 2.  Cererea trebuie completată si semnată, de mână, citeț, cu pix de culoare albastră.
 3. Pot fi acceptate si cereri transmise în format electronic, cu condiția ca ele să fie insoțite, în termen de 15 zile lucrătoare de la transmitere, de cererea completată si semnată olograf.
 4. Cererea este analizată, în conformitate cu prevederile Statutului Asociației ARO Club România, în cadrul primei sedințe a Consiliului Director consecutivă primirii ei.
 5. Rezultatul analizării cererii este consemnat, prin grija Consiliului Director, în Procesul Verbal al sedinței respective.
 6. De asemenea, prin grija Consiliului Director, rezultatul analizării cererii, este transmis, în scris, solicitantului.
 7. Aprobarea cererii, în cadrul Consiliului Director, este considerată preliminară până la achitarea, de către solicitant, a cotizației anuale pe anul în curs, stabilită conform Statutului ARO Club România.
 8. Solicitantul are obligația de a achita cotizația anuală si de a transmite la ARO Club România o copie a documentului care atestă aceasta în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea aprobării cererii.
 9. În cazul în care solicitantul nu achită cotizația anuală si nu transmite o copie după documentul care atestă aceasta, în termenul prevăzut, cererea se consideră respinsă.
 10. Respingerea unei cereri poate fi contestată, în scris, de către solicitant.
 11. Contestația, conținând informații relevante, se transmite Consiliului Director al ARO Club România.
 12. Contestația este analizată în cadrul primei sedințe a Consiliului Director consecutivă primirii ei.
 13. Rezultatul analizării contestației este consemnat, prin grija Consiliului Director, în Procesul Verbal al sedinței respective.
 14. De asemenea, prin grija Consiliului Director, rezultatul analizării contestației, este transmis, în scris, solicitantului.
 15.  Solicitantul a cărui contestație a fost respinsă se poate adresa instanței.
 16. Menținerea calității de membru al ARO Club România se face prin respectarea prevederilor Statului Asociației si prin achitarea, la timp, a cotizației anuale.
 17. Cuantumul cotizației anuale se stabileste conform prevederilor Statutului ARO Club România. Pentru anul 2012, aceasta este in valoare de 360 ron (30 ron / luna).
 18. Termenul limită pentru plata cotizației anuale este data de 31 Martie a fiecărui an, excepție facând prima cotizație anuală care se achită în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea aprobării cererii de înscriere.
 19. Pentru membrii ARO Club România care au dobândit această calitate înainte de data de 1 Ianuarie a anului în curs, cotizația anuală se achită integral, cu respectarea art. 18 si art. 19 din prezenta procedură.
 20. Membrii ARO Club România care dobândesc această calitate după data de 1 Ianuarie a anului în curs, achită, în conformitate cu art. 18 si art. 19 din prezenta procedură, cotizația anuală într-un cuantum proporțional cu numărul de luni rămase de la data aprobării cererii de înscriere si până la sfârsitul anului.
 21. În cazuri justificate, cu aprobarea Consiliului Director, achitarea cotizației anuale se poate efectua mai târziu de data de 31 Martie, dar nu mai târziu de data de 1 August.
 22. Neachitarea la timp a cotizației anuale, atrage suspendarea calității de membru al ARO Club România.
 23. Neachitarea la timp, în doi ani consecutivi, a cotizației anuale atrage retragerea calității de membru al ARO Club România.
 24. Calitatea de membru al ARO Club România, retrasă ca urmare a neachitării la timp, în doi ani consecutivi, a cotizației anuale se poate redobândi, prin reluarea prezentei proceduri, dar nu mai devreme de doi ani de la retragerea acesteia.
 25. Membri fondatori ai ARO Club România se supun tuturor obligațiilor referitoare la achitarea cotizației anuale, cu excepția celei de a completa si transmite cererea inițială prevăzută în partea de jos a paginii
 26. Prin grija Consiliului Director se înființează si se menține un registru al membrilor ARO Club România. Acesta conține datele personale ale membrilor, fotografiile, precum si evidența achitării cotizațiilor anuale.